SPIE SAG Group
Jazyk

Sme zodpovedným partnerom pre akúkoľvek výzvu.  

Spoločnosť SPIE Elektrovod ponúka kvalitu overenú rokmi skúseností.  

Systémy manažérstva

Systémy manažérstva zavedené a aplikované v našej spoločnosti sa stali samozrejmou a neoddeliteľnou súčasťou každej činnosti. SPIE Elektrovod, a. s., sa týmto prihlásil k celoeurópskym trendom v otázkach zabezpečovania kvality, ochrany životného prostredia i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

So zavádzaním systémov manažérstva začala spoločnosť pred viac ako desaťročím.

» SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

ISO 9001 od roku 1997 

» SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

ISO 14001 od roku 2002

» SYSTÉM KVALITY PRI ZVÁRANÍ

ISO 3834-2 od roku 2002

» SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

OHSAS 18001 od roku 2008  Plnenie podmienok zavedených systémov manažérstva, ako neoddeliteľnej súčasti technologických a manažérskych procesov, je jednou z priorít manažmentu spoločnosti. Systémy sú pravidelne preskúmavané na všetkých úrovniach riadenia a v prípade potreby revidované. Výsledky preskúmavania sa premietajú do konkrétnych opatrení tak, aby sa manažérske systémy neustále zlepšovali a aby sa naplnil jeden zo základných cieľov – spokojnosť zákazníka. Tieto požiadavky sú napĺňané na základe prijatej politiky spoločnosti a stanovených cieľov.
  SPIE Elektrovod, a. s., zavedením, udržiavaním a neustálym zlepšovaním manažérskych systémov deklaruje svoj determinovaný postoj k poskytovaným službám a zákazníkom.

  Kontaktný partner

  • Ing. Jozef Vido, CSc.
   Styk s verejnosťou, predstaviteľ manažmentu
   SPIE Elektrovod

   Prievozská 4C
   824 66 Bratislava 26
   Slovensko

   Tel:+421 2-502 51 326
   Fax:+421 2-529 61 820