SPIE SAG Group
Jazyk

Sme zodpovedným partnerom pre akúkoľvek výzvu.  

Spoločnosť SPIE Elektrovod ponúka kvalitu overenú rokmi skúseností.  

Politika integrovaného systému manažérstva

SPIE Elektrovod, a.s. je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou úspešného pôsobenia v energetickom priemysle, ktorá zameriava svoju činnosť na komplexné poskytovanie služieb v oblasti podnikania v rozsahu

 • elektrických distribučných vedení od 22 kV do 110 kV
 • prenosových vedení 220 kV a 400 kV
 • vonkajších a vnútorných rozvodní a transformovní od 6 kV do 400 kV
 • elektrických častí energetických zariadení (elektrární, teplární, výrobných podnikov ťažkého a chemického priemyslu a pod.)
 • elektrických častí technologických celkov, vrátane riadiacich a zabezpečovacích systémov, merania a regulácie
 • optoelektronických telekomunikačných trás a sietí
 • pozemných inžinierskych stavieb v oblasti energetiky, priemyselnej a občianskej výstavby
 • elektroinštalačných prác v baniach, tuneloch a iných stavbách banského typu
 • v súvislosti s rozvojom ďalších služieb v energetike komplexný servis energetického hospodárstva dodávateľským spôsobom, energetický audit, obsluhu vyhradených technických zariadení na napäťovej úrovni zvlášť vysokých napätí

Strategickými cieľmi spoločnosti sú:

» udržať svoje postavenie na domácom trhu
» rozširovať svoje pozície na trhoch v zahraničí
» prenikať do nových trhových segmentov
» udržiavať konkurencieschopnosť
» zabezpečovať stabilnosť pracovných miest
» zlepšovať implementované systémy manažérstva
» naďalej budovať pozitívny imidž spoločnosti

Manažment spoločnosti, v nadväznosti na implementované systémy manažérstva kvality (ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14001), systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) a systému kvality pri zváraní (ISO 3834-2) stanovuje tieto základné zásady integrovaného systému manažérstva, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti:

Orientácia na zákazníka

neustále zvyšovať spokojnosť zákazníkov zabezpečovaním komplexnosti, kvality a flexibility poskytovaných produktov.

Spokojnosť zamestnancov

vytvárať adekvátne pracovné prostredie, zavádzať nové motivačné stimuly, zdokonaľovať systém hodnotenia a odmeňovania, skvalitňovať programy vzdelávania, realizovať atraktívne sociálne programy, v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy sa sústrediť na zabezpečenie stability pracovných miest.

Kvalita poskytovaného produktu

zabezpečovať vysokú kvalitu poskytovaných produktov v súlade s požiadavkami zákazníka, rýchlo reagovať na ich podnety, súčasnými trendmi v zavádzaní nových technológií hľadať možnosti ďalšieho zvyšovania kvality i technologických postupov.

Ochrana životného prostredia

neustále sledovať vplyvy činností na životné prostredie a vytvárať podmienky na minimalizáciu ich negatívneho pôsobenia, prioritne dbať na prevenciu ochrany prostredia, dôsledne dodržiavať legislatívne nariadenia.Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

dôsledne monitorovať pracovné prostredie a podmienky z pohľadu prevencie bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov, naďalej zvyšovať povedomie zamestnancov vo vzťahu k zásadám bezpečnej práce, dodržiavať a plniť požiadavky národnej legislatívy, v internom časopise sa venovať aj tejto oblasti.

Komunikácia

využívať zavedené nástroje pre internú komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia, trvale zabezpečovať primerané podmienky pre komunikáciu s verejnosťou, interným časopisom informovať o dôležitých akciách spoločnosti, zlepšovať a pravidelne aktualizovať webovskú stránku.

Dodávatelia

rozvíjať spoluprácu s dodávateľmi, udržiavať potrebnú úroveň komunikácie, monitorovať a hodnotiť kvalitu ich produktov, posudzovať ich povedomie k zásadám bezpečnosti práce a ochrane životného prostredia.

Trvalé zlepšovanie

trvale udržiavať a zlepšovať zavedené systémy manažérstva v zmysle požiadaviek príslušných noriem, pravidelne ich preskúmavať a na tomto základe hľadať ďalšie možnosti pre ich ďalšie skvalitnenie.

Zodpovednosť manažmentu

vrcholový manažment spoločnosti prijíma záväzok na plnenie požiadaviek noriem v oblasti zavedených systémov manažérstva a na sústavné zlepšovanie ich efektívnosti.

Ing. Jozef Vido, CSc.

predstaviteľ manažmentu pre systémy manažérstva

 

23. 04. 2018

Kontaktný partner

 • Ing. Jozef Vido, CSc.
  Styk s verejnosťou, predstaviteľ manažmentu
  SPIE Elektrovod

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 326
  Fax:+421 2-529 61 820